„Je vzorem silné osobnosti, která neklesá poražena při neúspěchu nebo potížích, a to i velmi vážných, zasahujících soukromí, existenci i sám život. I po dalším pomyslném sražení na kolena byl schopen najít novou sílu, a přestože i on podléhal skepsi, dokázal opakovaně nalézt nové cíle a tím i novou sílu. A nejen to: příkladem nám může být vysoká mravnost, kterou se sám snažil naplňovat a totéž požadoval i po každém včetně veřejných činitelů. Vzorem jsou jistě i jeho myšlenky o vzájemné dohodě a společném konsensu.“
  • Tomáš Havelka, Filosofický ústav Akademie věd ČR, český komeniolog

„Didaktický obraz Komenského mravoučné desatero navrhl pedagog a  komeniolog Josef Klika (1857-1906) a poprvé ho představil na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891. Hesla vybraná z Komenského díla jsou doplněna jeho podobiznou z doby pobytu v Amsterodamu, výčtem hlavních životních dat a názvy jeho nejvýznamnějších spisů.

Celek představuje řecký chrám, jehož štít nesou sloupy, na nichž stužky s tituly 16 nejznamenitějších spisů Komenského; na štítu chrámu lyra s větvemi lípovými na označení Komenského jako proslulého spisovatele a básníka českého; nad podobiznou genius s palmou míru vyznačuje Komenského jako smírce křesťanů; na hlavicích sloupů mravenec – odznak píle Komenského a včela – zamilovaný to tvor jeho; na podnožích sloupův obrazy z Orbisu  pictu (Pilnosť s heslem vychovatelským) a z učebnic jeho (heslo vyučovatelské) a monogram (z Lux e tenebris).“

  • Seznamu veškerých učebných pomůcek, Tábor, 1902, s. 64.

MRAVOUČNÉ DESATERO JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Stíhej ctnosti, vyhýbej se nepravostem! 

1. Nevypravuj všeho, co víš; nevěř všemu, čeho se doslýcháš; nežádej všeho, co vidíš; nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš OPATRNÝ. 

2. Buď SKROMNÝ, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví, poslouchej; když tobě co poroučí, buď mu po vůli! 

3. Ke všem buď VLÍDNÝ, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati! 

4. Buď dále nadto SPRAVEDLIV! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj! 

5. Máš býti také UDATNÝ, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům! 

6. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší TRPĚLIVÝ člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí. 

7. Buď i DOBROTIVÝ a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li; bídnému pomáhej, můžeš-li! 

8. Urazil-li tě kdo, PROMIŇ mu vinu! Ublížil-lis komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti vinníku a promíjeti odprošujícímu. 

9. NEZÁVIDĚJ nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem. 

10. Mluv vždy PRAVDU, nechtěj lháti!


PODPOŘTE PROSÍM NAŠÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST!

Podpořte provoz stránky prokopton.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíte sami). Děkujeme za podporu!